Herkomst naam Packador pas in maart 2015 bekend

Meer dan drie eeuwen geleden woonde er in Someren een familie met de unieke bijnaam Packedoor. Een aantal personen met deze naam werden toen gedurende een korte periode in de R.K. kerkregisters ingeschreven. Later komen we in andere archiefstukken ook hun vroegere grondbezittingen met deze bijnaam tegen. Oudere mensen weten nog uit overlevering dat deze gronden de Packador werden genoemd. Deze bijnaam blijkt nu een beroepsnaam te zijn die hier verzeild raakte tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De Spanjaarden noemden de betaalmeester van de soldaten een pagador. Letterlijk betekent dat ‘betaler’. De bijnaam Packedoor is dus afgeleid van de Spaanse beroepsnaam pagador. Ik denk dat met deze bijnaam in Someren een ‘functionaris die betalingen verricht’ werd bedoeld, een beroep waarvoor de Spaanse betaalmeesters in de 16e – 17e eeuw model hebben gestaan. De argumenten voor deze verklaring ga ik nu uit de doeken doen in een technisch verhaal. Ik doe dit aan de hand van historische-, taalkundige- en naamkundige vragen. Klik hier voor het uitgebreide verhaal.

Met heel veel dank aan Jacques van der Velden, (lid van de heemkundekring de Vonder)

Wat ging er aan vooraf tot de werkelijke naam bekend werd (tot maart 2015)

Bij de oprichting kreeg onze tennisvereniging de voorlopige naam ‘Tennisvereniging Someren’. Eerst bij de officiële opening van de tennisbanen in april 1963 werd deze naam gewijzigd in ‘Tennisvereniging Packador’. In de Packadorhistorie is door diverse leden heel wat gefantaseerd en gespeculeerd over de ware betekenis van Packador. Alle pogingen van Packadorleden om de oorsprong en de betekenis van de naam Packador te achterhalen leden schipbreuk. Het Packador-mysterie werd ondanks veel speurwerk niet ontsluierd. Interessant is het verslag van een lid van Packador dat in juli 1991 in ons clubblad. Dit lid opereerde onder de naam ‘Het Spoorzoekertje’. Hij schreef het volgende: ‘Bent u ook een van die Packadorianen die gedurende een aantal weken in het begin van het tennisseizoen hun vleugels uitspreiden over de Brabantse tennisleven? Zit u dan ook na afloop van een verloren of gewonnen, maar altijd inspannende strijd, samen met uw tegenstanders na te tafelen, pardon, na te drinken? Wordt u dan ook wel eens de vraag gesteld: “Waar komt de naam Packador vandaan? Weet u daar dan een passend antwoord op te geven? Eerlijkheidshalve moet ik, Spoorzoekertje, bekennen dat mij het enige juiste antwoord ontbreekt. Vaag heb ik verhalen gehoord over een oude hoeve die gestaan zou hebben op de plek waar wij Packadorianen onze dagelijkse tennisvaardigheden vertonen. Of zou het toch waar zijn dat de naam stamt uit het Latijn? Was het niet zo dat de aloude Romeinen vroeger een gelegenheid kenden die zij het Packadorium noemden. Was het niet zo dat dat een gelegenheid was waar de oude Romeinen na gedane inspanningen hun lichaam en geest tot rust konden laten komen? Was het niet zo dat zij daar verzorgd werden door speciaal daarvoor opgeleide slavinnen? Is het misschien zo dat door invloed van taalwetten en taalontwikkelingen de oude naam Packadorium verbasterd is terechtgekomen in onze huidige Brabantse dreven? Zou het niet zo kunnen zijn dat lettergroepen omgewisseld zijn en dat Packadorium op deze manier is veranderd in Pacumdoir, waarbij de letter i achter de o als een rekking van de letter o gezien of gehoord moet worden, net zoals dat in de plaatsnaam Oirschot het geval is? Als dat zo is dan zou in de huidige Brabantse tongval dat uitgesproken kunnen worden als pak um door, waarbij um zou kunnen slaan op een licht alcoholhoudende versnapering, waarbij tegelijkertijd het bekende gebaar gemaakt wordt van de hand die van tafelhoogte af naar mondhoogte toe wordt bewogen? Zou het dan kunnen zijn, beste mede-Packadorianen, dat in het bovenste de verklaring voor onze niet alledaagse naam gevonden kan worden? Om zou ‘um kunnen slaan op bepaalde, hier niet nader aan te duiden lichaamsdelen, die door de Romeinse bezoekers van het Packadorium extra moesten worden verzorgd? Wie het weet mag het zeggen, maar laat mij niet langer in het ongewisse over de juist betekenis van onze naam.” Het enige wat zeker is, is dat het stuk land waar ons tennispark ligt destijds de naam Packador droeg. Waar die naam aan ontleend is, is niet meer terug te vinden. Tijdens het veertigjarig bestaan van Packador is aan één van de medeoprichters van onze vereniging, namelijk aan oud-voorzitter Bart Vogels, gevraagd hoe deze naamswijziging tot stand is gekomen. Hij is toen tot de bodem van zijn geheugen afgedaald. Hij vertelde dat hij de naam Packador ooit op een kadasterkaart bij de gemeente Someren heeft aangetroffen. Het was in die tijd gebruikelijk dat stukjes grond, zoals nu straten, een naam hadden. Ons tennispark is gerealiseerd op een stuk grond met de naam Packador. Maar wat Packador betekent kon niet achterhaald worden. Aan de leden is destijds gevraagd een mooie naam te bedenken voor onze tennisvereniging. Uit diverse namen is Packador gekozen. Packador: een historische plek waar nu ons tennispark ligt.
Andere Packadorianen menen dat de naam Packador van Spaanse of Franse afkomst is. Bij Franse afkomst wordt gedacht aan een ‘pak van goud (d’or), of anders gezegd ‘goed in het pak zitten’. Bij een Spaanse afkomst wordt gedacht aan het woord matador: een persoon die bij stierengevechten de stier afmaakt. Een Packadoriaan zou dus een heel moedige tennisser zijn. 
Zal het Packador-mysterie ooit ontrafeld worden?